REGULAMIN

SALONU KOSMETYCZNEGO CALM

&1

Klienci gabinetu CALM są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty gabinetu CALM oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Klient, który rezerwuje wizytę po raz pierwszy, będzie poproszony o wpłatę zadatku na kwotę 50 zł na konto firmowe bądź osobiście w gabinecie. Otrzyma on paragon z adnotacją przedpłata. Kwota ta zostanie odjęta od pierwszego zabiegu. Jeśli klient nie poinformuje o zmianie terminu wizyty, najpóźniej 12h przed jej rozpoczęciem, zadatek jest realizowany na pokrycie kosztów działania gabinetu w czasie rezerwacji. Zadatek nie jest zwracany.

&2

 Przed przystąpieniem do świadczenia usług manicure/ stylizacja paznokci Klient przygotowuje ręce myjąc je mydłem i płucze pod bieżącą, ciepłą wodą. Po osuszeniu jednorazowym ręcznikiem dezynfekuje dłonie preparatem wskazanym przez pracownika świadczącego usługę.

&3

 Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, myciu, suszeniu a następnie sterylizacji w autoklawie. Klient otrzymuje osobisty, jednorazowy zestaw sanitarny, niezbędny do przeprowadzenia zabiegu. W gabinecie CALM mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

&4

 Każdy Klient przed wykonaniem zabiegu kosmetycznego zostaje przez obsługujący personel zapoznany z przeciwwskazaniami i wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy ustnie, bądź pisemnie potwierdzi brak przeciwwskazań, zabieg ten może zostać wykonany.

Od dnia 25.05.2018 obowiązuje nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych i przetwarzaniem ich danych a także swobodnego ich przepływu. Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania ich ochrony, informujemy, że Państwa dane są na potrzeby należycie wykonanej usługi tj do rejestracji i , kontaktu, wykluczeniu przeciwskazań. Są rejestrowane w systemie Booksy. Spółka LadyTime.pl Sp. Z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji Booksy. Szczegółowe dane odnośnie administrowania danych osobowych są dostępne w miejscu prowadzenia dokumentacji gabinetu.

&5

 Każdy nowy Klient gabinetu proszony jest o wypełnienie ankiety Klienta. Przed wykonaniem zabiegu Klienci mają obowiązek powiadomienia pracownika gabinetu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do przeprowadzenia danego zabiegu kosmetycznego (w szczególności o: alergiach, lekach przeciwzakrzepowych, cukrzycy, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, żółtaczce, HIV, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach).

&6

 Klient powinien poinformować pracownika gabinetu o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Gdy istnieje podejrzenie, że klient jest pod wypływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, obsługa może prosić o natychmiastowe opuszczenie gabinetu a stawka za zabieg zostanie naliczona adekwatnie do etapu usługi.

Nie wykonujemy zabiegów osobą pod wpływałem alkoholu.

&7

 Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu CALM za przeprowadzony zabieg.

&8

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

&9

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

&10

Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.

&11

Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

&12

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

&13

Gabinet CALM prosi o ograniczenie do minimum używania telefonów komórkowych podczas wykonywania manicure i stylizacji paznokci- ma to wpływ na efekt końcowy zabiegu i ewentualne reklamacje.

&14

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w recepcji gabinetu.

&15

 Klient otrzymuje powiadomienie SMS lub telefoniczne o planowanym terminie wizyty. W przypadku braku potwierdzenia zarezerwowanego terminu (SMS lub telefonicznie) w dzień poprzedzający wizytę, rezerwacja zostaje anulowana. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms na numer: 506 78 77 96. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub SMS należy przesłać e-mail na adres: monika-sulecka@wp.pl

&16

Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów.

&17

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność wykonania zabiegu na jaki pozwoli czas. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30min) Klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustalenie nowego terminu. Za zarezerwowany czas naliczona zostanie kwota 30% wartości planowanego zabiegu, którą klient zobowiązany jest uiścić.

&18

 W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

&19

 Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).

&20

Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji gabinetu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).

&21

 Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.

&22

Każda Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

&23

 Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

&24

 Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i gabinet kosmetyczny.

&25

 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.